1- Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på ALHOMSI I SKÅNE HANDELSBOLAG och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2- Vilka är ALHOMSI I SKÅNE HANDELSBOLAG

I denna policy kallas ALHOMSI I SKÅNE HANDELSBOLAG, för Alhomsi och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Alhomsi ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra mässor eller annat sätt.

Alhomsi går att nå på följande sätt:

Post: ALHOMSI I SKÅNE HANDELSBOLAG, kristianstadsvagen 703,

29538 Bromölla

Tel: 070-037 25 78 E-post: info@alhomsi.se

3- Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.alhomsi.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

4- Data som Alhomsi samlar in och hur den används. Alhomsi agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Alhomsi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Alhomsi agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Alhomsi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

5- Säkerhet

Alhomsi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Alhomsi :s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Alhomsi samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Alhomsi:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till Alhomsi utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

6- Alhomsi som personuppgiftsbiträde

Alhomsi agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Alhomsi. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. Alhomsi agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

 

6- Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Alhomsi använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Alhomsi:s produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Alhomsi följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

 

7- Överföring av information

Alhomsi och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 

8- Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Updateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Alhomsi har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Alhomsi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 070-037 25 78 eller via e-post info@alhomsi.se